IRAK, WOJNA I KRÓTKOFALARSTWO by SP3GTS

Tekst i zdjêcia:  Zenek  SP3GTS


Nigdy nie my¶la³em, ¿e kiedykolwiek bêdê mia³ okazjê pracy krótkofalarskiej z tak egzotycznego i niebezpiecznego kraju jakim na dzieñ dzisiejszy jest Irak.

Jak do tego dosz³o? Jak zwykle - czysty przypadek. Jeden telefon i d³ugie przekonywanie rodziny, ¿e wyjazd nie jest a¿ tak niebezpieczny. Pó¼niej próba pogodzenia spraw s³u¿bowych z krótkofalarskimi. Z pomoc± Ryszarda SP8HKT/YI9KT/ otrzyma³am adres E-mailowy oraz wzór aplikacji, który po wype³nieniu wys³a³em poprzez internet do Ministerstwa Komunikacji Iraku.

Pakowanie mocno ograniczonego baga¿u osobistego i wylot do Kuwejtu. Po wyj¶ciu z samolotu na lotnisku w Kuwejcie odnios³em wra¿enie, ¿e wchodzê do piekarnika. Temperatura oko³o 45 stopni. Po noclegu przejazd samochodami /ponad 600km/ do historycznego Babilonu w uzbrojonym konwoju. Po zakwaterowaniu, krótkiej aklimatyzacji i otrzymaniu zezwolenia jestem QRV jako YI9GT.

Zenek SP3GTS jako YI9GT


Mam do dyspozycji nastêpuj±cy sprzêt: IC-718, 3el Yagi/10,15,20m/zdemontowana z masztu SP3KEY- tnx SP3RBR/, slopery na 12 i 17m oraz Inv V na 160m.

Antena w¶ród palm


Do pracy emisjami cyfrowymi /PSK-31, RTTY/ u¿ywam MixWin-a oraz interface przygotowany przez Zenka SP3HUU. Postawienie anten to wielki wysi³ek przy takich temperaturach. Jak zwykle nie wszystko posz³o jak nale¿y. Miejsce rozwiniêcia anten do¶æ niedogodne, w¶ród palm przy ograniczonej przestrzeni do wykorzystania. Pierwsza próba postawienia Yagi zakoñczy³a siê upadkiem anteny, na szczê¶cie z niskiej wysoko¶ci i przy ma³ych szkodach. W wyniku tego zdarzenia antena stoi nisko /oko³o 6m nad ziemi±/ i praktycznie posiada kiepski SWR na wszystkich pasmach. Nie przeszkadza to jednak wytrwa³emu krótkofalowcowi i ka¿de pojawienie siê na pasmach powoduje du¿y pile up.

Ja i Babiloñski Lew


Aktywno¶æ potrwa do stycznia przysz³ego roku. Stacje polskie bêd± mia³y doskonal± okazjê do nawi±zania i potwierdzenia ³±czno¶ci na wielu pasmach. Czas pracy jest ograniczony wy³±cznie do czasu wolnego /przewa¿nie po godz.18.00 UTC/.W Iraku, po gor±cym lecie, rozpoczê³a siê teraz jesieñ z temperaturami od 35 do 40 stopni. Praca mo¿liwa jest tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym. Pracê utrudniaj± lataj±ce nisko ¶mig³owce, g³o¶no pracuj±ce agregaty i czêste alarmy bojowe.

Ha³a¶liwe "zabawki"


Warunki propagacyjne s± ró¿ne. Bardzo mocno wychodz± stacje UA,UR oraz JA. Krótkie otwarcia na wy¿szych pasmach s± mocno ukierunkowane. Jak s³ychaæ stacje SP,OK,DL to kompletna cisza na pozosta³± Europê i odwrotnie. Stacje europejskie, jako silniejsze, przykrywaj± sygna³y z USA i Kanady. Czasami trzeba wo³aæ kilkakrotnie poniewa¿ wystêpuje bardzo silne QSB.

BRAMA ISHTAR-wej¶ciowa brama do muzeum Babilonu

Oprócz typowych ³±czno¶ci planujê równie¿ udzia³ w wa¿niejszych zawodach miêdzynarodowych. Miêdzy innymi planujê udzia³ w czê¶ci SSB WWDX Contest na 160m z jednego z pa³aców Husajna - najwy¿sze miejsce w okolicy i dogodne warunki do powieszenia anteny.

Za bram± ISHAR

Przy mapie Starego Babilonu

Karty QSL wy¶lê poprzez biuro po powrocie do kraju.

Z tego samego miejsca jest równie¿ QRV Ryszard YI9KT, który ma do dyspozycji wiêcej czasu wolnego i jest praktycznie codziennie aktywny na pasmach.

Wiêcej informacji i zdjêæ przeka¿ê w nastêpnej relacji. Pozdrawiam, zapraszam do ³±czno¶ci i do us³yszenia na pasmach.


VY 73's Zenek YI9GT /SP3GTS/.


20-10-2004    SP3DWQ