Galicyjskie chwasty cz. II

Zagadka rozwi±zana.

Te galicyjskie chwasty wyros³y u Janka SP8FHK.

By³a tylko jedna prawid³owa odpowied¼ na nasz± zagadkê.
Andrzej SP8LBK trafnie odgad³ gdzie "toto" wyros³o, no ale on jest z SP8 a to siê nie liczy :)

Tomek SP3DWQ


chwasty rosn±ce jesieni±


a to wyros³o do zimy:
bli¿sze 2 el na 40m; dalsze 2 el na 80m


inne chwasty na tym ugorze - w tle po lewej "szopka ogrodnika"


to czarne zwoje to linie fazuj±ce i zasilaj±ce;
to rude to mój towarzysz do multi op


ustrojstwo do zmiany kierunków i cw/ssb


przeka¼niczek zmiany kierunku;


a to zmienia d³ugo¶æ wibratora;


pl±tanina radiali pod vert. z 40;


polowe laboratorium pomiarowe


i uniwersalne, wielokrotnego u¿ytku ¶rodki anty...


a to miejsce ka¼ni


dla w¶cibskich ze szczegó³ami (no mo¿e nie wszystkimi)

miejsce po³±czenia jednego z drugim;73!
Janek SP8FHK
Clickable Image